Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Aktualizácia Metodického usmernenia SORO k predkladaniu Žiadosti o platbu, verzia 2.0.

Na základe aktualizácie zmeny Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013,vypracovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti aktualizáciu Metodického usmernenia SORO k predkladaniu Žiadosti o platbu, verzia 2.0.

Jej znenie je k dispozícii na stiahnutie tu.