Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Aktualizácia príručiek pre žiadateľa/prijímateľa

V časti Dokumenty OPIS - Riadiace dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie nasledovné príručky pre žiadateľa/prijímateľa platné od 18.02.2014: