Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu, verzia 2.0

Vážení prijímatelia,
od dnešného dňa nadobúda platnosť Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k žiadosti o platbu. Dodatok je k dispozícii na stiahnutie nižšie: