Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti

"V roku 2013 sa nám podarilo zmodernizovať OLAF a urobiť z neho úrad, ktorého schopnosť bojovať proti podvodom a korupcii v EÚ sa neustále zlepšuje. Reorganizácia, ktorá sa uskutočnila v minulom roku, priniesla sľubné výsledky a umožnila nám zintenzívniť naše úsilie v oblasti vyšetrovaní, prispieť k príprave kľúčových legislatívnych dokumentov a ďalej prehĺbiť spoluprácu s našimi operačnými partnermi. Dosiahli sme to v podstate s tými istými zdrojmi, aké sme mali k dispozícii v predchádzajúcich rokoch, čo je dôkazom nasadenia a profesionálneho prístupu našich zamestnancov“, uviedol generálny riaditeľ Giovanni Kessler na tlačovej konferencii pri prezentácii správy úradu OLAF za rok 2013.

OLAF (ďalej aj „Úrad“) v roku 2013 zintenzívnil boj proti podvodom v celej Európe. Taktiež občania a zodpovedné inštitúcie nahlásili oproti predchádzajúcim rokom viac informácií, ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania prípadov podozrení z podvodov ohrozujúcich finančné záujmy EÚ. OLAF dokončil rekordný počet vyšetrovaní, zároveň znížil ich celkové trvanie a tiež vydal najväčší počet odporúčaní za posledných päť rokov.

OLAF odporučil zaistenie vrátenia 402,8 miliónov € do rozpočtu EÚ, čo prispeje k financovaniu iných projektov a zmierni zaťaženie daňových poplatníkov v EÚ. Tieto vynikajúce výsledky ukazujú, že úrad OLAF neustále zvyšuje efektivitu svojej práce a dosahuje dobré výsledky v prospech európskych občanov.

Čo sa týka výhľadu v roku 2014, generálny riaditeľ dodal: "Postavenie OLAF-u sa posilnilo v dôsledku nadobudnutia účinnosti nového nariadenia o úrade OLAF a prijatím nových usmernení pre vyšetrovacie postupy pre pracovníkov OLAF-u. Budeme naďalej pokračovať v našej dobrej vyšetrovacej práci a prispievať k napredovaniu politiky zameranej na boj proti podvodom. Aktívne budeme podporovať plány Komisie na vytvorenie európskej prokuratúry. Tento projekt je kľúčovou súčasťou našej vízie na lepšiu ochranu finančných záujmov EÚ . "

 Výsledky OLAF-u v roku 2013:

  • Úradu OLAF bol doručený najvyšší počet oznámení (1294), ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania, a to od jeho založenia. Znamená to, že v porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi dostal úrad v roku 2013 o 35 % viac oznámení, čo odzrkadľuje neustálu pozornosť, ktorú občania EÚ, inštitúcie a ostatní partneri venujú problematike podvodov. Tento vyšší objem prichádzajúcich oznámení poukazuje na väčšiu dôveru vo vyšetrovacie schopnosti úradu OLAF.
  • Napriek vyššiemu objemu prichádzajúcich oznámení sa úradu OLAF-u kontinuálne darilo posudzovať tieto oznámenia v krátkom čase - v priemere za 1,8 mesiaca - pred prijatím rozhodnutia o tom, či sa prípad začne vyšetrovať. Počas posledných dvoch rokov OLAF znížil trvanie tejto výberovej fázy o viac než 70 % .
  • OLAF otvoril 253 vyšetrovaní. To predstavuje nárast o viac ako 58 % v porovnaní s rokom 2009.
  • V roku 2013 bolo ukončených 293 vyšetrovaní. Priemerná dĺžka vyšetrovania prípadu sa skrátila na 21,8 mesiaca. To je najkratšia priemerná doba trvania vyšetrovania v priebehu posledných piatich rokov. V dôsledku efektívnejšieho vykonávania vyšetrovaní s kratším trvaním sa zvýšila pravdepodobnosť, že prípady riešené úradom OLAF prinesú konkrétne výsledky v praxi.
  • Úrad OLAF vydal 353 odporúčaní na prijatie následných finančných, justičných, správnych a disciplinárnych opatrení zo strany príslušných orgánov. V porovnaní s rokom 2009 je to o 81 % viac.


olaf-report-olaf-results-2013.zip olaf-report-olaf-results-2013.zip