Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP vzťahujúce sa k národnému projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry Opatrenie 2.1 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany pre národný projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry. Hodnotiace kritéria sú k dispozícii na stiahnutie nižšie:


hodnotiace-a-vyberove-kriteria-np-sluk.pdf hodnotiace-a-vyberove-kriteria-np-sluk.pdf