Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Oznámenie o platnosti Dodatku č.1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu ŽoP

Vážení prijímatelia,
Od 01.03.2014 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu verzia 2.0. Dodatok nájdete na našej stránke v časti Dokumenty OPIS - Usmernenia SORO.