Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu "Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry"

Z dôvodu utlmenia publikačných aktivít na webovom sídle OPIS prioritná os 2 sú nové publikované dokumenty Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre OPIS zverejnené v rámci webového sídla Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Potrebnú dokumentáciu k príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok nájdete tu.