Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.0

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.0, platná od 12.09.2014. Príručka je k dispozícii na stiahnutie nižšie.


prirucka-pre-ziadatela-np-verzia-7.0.pdf prirucka-pre-ziadatela-np-verzia-7.0.pdf