Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

PRESUN WEBOVÉHO SÍDLA

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS oznamuje žiadateľom/prijímateľom a návštevníkom tejto web stránky, že z technických príčin bude od 24.10.2014 utlmená publikačná činnosť webového sídla pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 . Od vyššie uvedeného dátumu budú aktuálne a nové informácie a dokumenty (k výzvam/písomným vyzvaniam, usmernenia, príručky a pod.) vzťahujúce sa k operačnému programu (postupne) presunuté a zverejňované v rámci štruktúry webového sídla Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (viac pozri tu).