Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Školenie pre účtovníkov a ekonómov národných projektov

Dňa 27 februára 2013 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo Školenie pre účtovníkov a ekonómov národných projektoch Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre Prioritnú os 2. Školenia sa zúčastnili zástupcovia prijímateľov národných projektov, ktorými sú štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie. Školenie otvorila Denisa Kompauerová zo Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a Tatiana Matejovičová z Platobnej jednotky Ministerstva financií SR. Školenie bolo zamerané na čerpanie rozpočtu projektu z hľadiska zdrojov financovania.

Prezentáciu nájdete tu