Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Uskutočnenie Seminára pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov

Dňa 26 februára 2013 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnil Seminár pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre Prioritnú os 2. Semináru sa zúčastnili zástupcovia prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov.
Seminár otvoril generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu pre OPIS Mgr. Norbert Molnár a generálny riaditeľ Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre OPIS Ing. Jaroslav Mendel.
V prednáškach finančných a projektových manažérov Sprostredkovateľského orgánu pre OPIS, zástupkyne Platobnej jednotky Ministerstva financií a zástupcu  Riadiaceho orgánu pre OPIS odzneli informácie o povinnostiach prijímateľa vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP, oprávnených a neoprávnených výdavkoch, systémoch platieb, predkladaní žiadostí o platbu, publicite projektu a o problematike verejného obstarávania.

Jednotlivé prezentácie nájdete tu.