Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Uskutočnenie Seminára pre prijímateľov OPIS PO2

Dňa 30. februára 2014 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnil Seminár pre prijímateľov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2. Seminára sa zúčastnili prijímatelia zazmluvnených projektov PO2 OPIS. Zástupcovia Riadiaceho orgánu pre OPIS, Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom a Úrádu vlády Slovenskej republiky poskytli prostredníctvom prezentácií informácie o aktuálnom stave PO2, aktualizácii Systému finančného riadenia pre ŠF a KF, metodických umerneniach RO/SORO, administratívnej kontrole verejného obstarávania a informácie o najčastejších chybách v rámci predkladania zmenového konania a žiadosti o platbu.

Prezentácie sú dostupné na stiahnutie v časti Prezentácie.