Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Usmernenie k predkladaniu dokumentácie na administratívnu kontrolu verejného obstarávania na RO OPIS

Riadiaci orgán pre OPIS aktualizoval pravidlá pre predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania na administratívnu kontrolu. Nové pravidlá sú k dispozícii na stiahnutie v časti Dokumenty OPIS - Usmernenia Riadiaceho orgánu.