Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 22.04.2013 vydalo usmernenie č. 1/2013-U, verzia 1.0 k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2017-2013. Usmernenie je prístupné na internetovej stránke Ministerstva financií SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8881.