Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Usmernenie RO OPIS k určovaniu lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Z dôvodu potreby prijatia urýchlených opatrení na odstránenie nedostatkov pri určovaní lehôt na "prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom" pri verejných súťažiach a v zmysle usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu k určovaniu lehôt na poskytnutie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania uvádza RO OPIS nasledovné usmernenie:

celé znenie usmernenia nájdete tu