Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ za rok 2013

Partneri siete AFCOS zverejnili (dňa 30. apríla 2014) na svojich webových stránkach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.


vyrocna-sprava-sietovy-partneri-2013.docx vyrocna-sprava-sietovy-partneri-2013.docx