Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí o NFP“) predložených na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných fondových a pamäťových inštitúcií“, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP, v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO 2 OPIS“).

Výzva

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie

Príloha č. 2 - Súhlas so spracovaním osobných údajov