Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Zverejnenie príručky pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt, verzia 7.1

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.1, platná od 06.10.2014. Príručka je k dispozícii na stiahnutie nižšie.


ppz-np-7.1.zip ppz-np-7.1.zip