Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Dokumenty OPIS

Zriadenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPIS PO2

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OPIS PO2 bol zriadený na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 74 z 21. januára 2009 k návrhu zriadenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os 2  - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry - operačného programu Informatizácia spoločnosti na Ministerstve kultúry SR.

Programové dokumenty

Riadiace dokumenty

Metodické dokumenty

Informačné dokumenty

Usmernenia SORO

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2012 v rámci prioritnej osi 2 OPIS

Indikatívny harmonogram písomných vyzvaní/výziev na rok 2013 v rámci prioritnej osi 2 OPIS

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS neplánuje na rok 2013 vydať žiadne písomné vyzvanie/výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Informácia o neschválených projektoch

Podľa §33 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zverejňuje nasledovné informácie:

Informácie o projektoch nájdete tu.

 

 

Usmernenia Riadiaceho orgánu