Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Legislatíva

ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA EÚ A SR K PRÍPRAVE A REALIZÁCII POMOCI Z FONDOV 2007 - 2013