Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Prijímatelia

Podľa §33 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zverejňuje nasledovné informácie:

Slovenská národná galéria

Prijímateľ:
Slovenská národná galéria
Projekt:
Digitálna galéria
Výška schválenej pomoci:
15 457 026,36 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 26. január 2012

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Pamiatkový úrad SR

Prijímateľ:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Projekt:
Digitálny pamiatkový fond
Výška schválenej pomoci:
10 273 680,00 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 26. január 2012

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Múzeum Slovenského národného povstania

Prijímateľ:
Múzeum Slovenského národného povstania
Projekt:
Digitálne múzeum
Výška schválenej pomoci:
27 576 538,32 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 14. február 2012

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Prijímateľ:
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Projekt:
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
Výška schválenej pomoci:
1 913 406,46 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 25. február 2012

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Slovenská národná knižnica

Prijímateľ:
Slovenská národná knižnica
Projekt:
Digitálna knižnica a digitálny archív
Výška schválenej pomoci:
49 572 033,60 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 8. marec 2012

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Prijímateľ:
Slovenský filmový ústav
Projekt:
Digitálna audiovízia
Výška schválenej pomoci:
24 089 940,37 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 7. marec 2012

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Prijímateľ:
Národné osvetové centrum
Projekt:
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Výška schválenej pomoci:
23 072 112,16 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 6. marec 2012

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Prijímateľ:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Projekt:
Centrálny dátový archív
Výška schválenej pomoci:
33 184 470,48 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 14. marec 2012

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Národné osvetové centrum

Prijímateľ:
Národné osvetové centrum
Projekt:
Harmonizácia informačných systémov
Výška schválenej pomoci:
7 061 410,40 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 12. október 2012

Dodatočné informácie v súlade so zákonom č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Prijímateľ:
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Projekt:
Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
Výška schválenej pomoci:
999 912,50 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 02.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Prijímateľ:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Projekt:
Digitalizácia archívu TASR
Výška schválenej pomoci:
3.921.559,80 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 02.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Matica slovenská

Prijímateľ:
Matica slovenská
Projekt:
DIGITÁLNY ARCHÍV MATICE SLOVENSKEJ
Výška schválenej pomoci:
3 862 053,87 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 02.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Nitriansky samosprávny kraj

Prijímateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Projekt:
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK
Výška schválenej pomoci:
941 547,07 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 02.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Trnavsky samosprávny kraj

Prijímateľ:
Trnavsky samosprávny kraj
Projekt:
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK
Výška schválenej pomoci:
1 487 925,29 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 16.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Prijímateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Projekt:

Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky
Výška schválenej pomoci:
2 671 586,45 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 09.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Vojenský historický ústav

Prijímateľ:
Vojenský historický ústav
Projekt:
Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ
Výška schválenej pomoci:
998 863,60 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 12.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z. 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Prijímateľ:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Projekt:
Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva
Výška schválenej pomoci:
1 328 840,49 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 12.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z.

Prešovský samosprávny kraj

Prijímateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Projekt:
Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK
Výška schválenej pomoci:
1 424 903,18 EUR
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 27.02.2013

Dodatočné informácie v súlade s § 33 novely č. 71/2012 Z.z. k zákonu č. 528/2008 Z.z.