Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Metodické manuály

Metodický manuál pre riadenie národných projektov

Metodický manuál pre kategorizáciu objektov vstupujúcich do procesu digitalizácie

Metodický manuál pre systém správy lokálnych archívov

Metodický manuál pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti

Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie textových objektov

Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie 2D objektov

Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie 3D malých objektov

Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie 3D veľkých objektov

Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie filmových objektov

Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie video objektov

Metodický manuál pre konverziu audio objektov

Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie objektov televízneho vysielania

Metodický manuál pre zabezpečenie procesu deacidifikácie a reštaurovania

Metodický manuál použitia digitálnych objektov na propagáciu Slovenska v zahraničí

Metodický manuál pre zabezpečenie centrálneho prepojenia konverzie, evidencie, archivácie, spracovania a prezentácie objektov a následného spracovania obsahu

Metodický manuál pre zabezpečenie digitálnych práv

Metodický manuál pre zabezpečenie dlhodobej archivácie konvertovaných objektov

Metodický manuál pre zabezpečenie jednoznačnej a trvalej identifikácie konvertovaných objektov

Metodický manuál pre zabezpečenie mapovania a agregácie metadát

Metodický manuál pre zabezpečenie národných autorít, centrálnych slovníkov a tezaurov

Metodický manuál pre zabezpečenie spracovania, správy a prezentácie konvertovaných objektov