Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Prezentácie

Prezentácia SORK na Národnej konferencii OPIS 07.12.2010

Prezentácie zo Semináru pre žiadateľov národných projektov OPIS PO2 01.06.2011

Prezentácie z Celoslovenskej konferencie OPIS 25.05.2011

Prezentácie prioritnej osi 2 v mesiaci jún

Prezentácie zo Semináru pre prijímateľov národných projektov OPIS PO2 02.03.2012

Prezentácie zo Seminára pre žiadateľov dopytovo-orientovaných projektov 28-03-2012

Prezentácie zo Seminára pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov 26-02-2013

Prezentácia zo školenia pre účtovníkov a ekonómov národných projektov 27-02-2013

Prezentácie zo Semináru pre prijímateľov OPIS PO2 30.01.2014