Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Konflikt záujmov, Slobodný prístup k informáciám