Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

PUBLICITA

Proces informovania verejnosti pozostáva z poskytovania priebežných informácií potenciálnym žiadateľom pomoci zo ŠF. SORO vykonáva informačnú kampaň v zmysle Komunikačného plánu OPIS a v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OPIS.

 

KOMUNIKAČNÝ PLÁN OPIS 2007 - 2013

 

Manuál pre informovanosť a publicitu OPIS

 

Dizajnový manuál komunikačných materiálov