Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Užitočné linky

Úrad vlády Slovenskej republiky - OPIS
www.opis.gov.sk
OPIS news
http://www.opis.gov.sk/18776/opis-news.php
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
http://www.culture.gov.sk
Národný strategický a referenčný rámec
www.nsrr.sk
Štrukturálne fondy
www.strukturalnefondy.sk
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
www.finance.gov.sk
www.informatizacia.sk
Portál EÚ
http://europa.eu/
Portál EK
www.ec.europa.eu
Európsky sociálny fond
www.esf.gov.sk
Centrálny register zmlúv
www.crz.gov.sk
ITMS portál
http://www.itms.sk
Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii
http://www.olaf.vlada.gov.sk/
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI - WEB
http://jaspi.justice.gov.sk