Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Časté otázky

 

Otázky k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód OPIS-2012/2.1/06-DP

Je potrebné predkladať vecne príslušnému garantovi v rámci získania stanoviska ako povinnej prílohy č. 19 žiadosti o NFP kompletnú žiadosť o NFP?

 

Žiadateľ predkladá vecne príslušnému garantovi iba relevantnú časť žiadosti o NFP, z ktorej je možné posúdiť či realizáciou uvedeného projektu dôjde/nedôjde k duplicitnej digitalizácii objektov tzn. najmä Indikatívny digitalizačný plán projektu, ktorý bude obsahovať zoznam objektov určených na digitalizáciu v rámci daného projektu.

 

Plánujeme sa zapojiť do vyhlásenej dopytovej výzvy. V rámci projektu by sme chceli digitalizovať aj kultúrne objekty, ktoré má v správe múzeum v inej obci, s ktorým máme veľmi dobré vzťahy a chceli by sme tak rozšíriť okruh kultúrnych objektov, ktoré budú digitalizované aj o niektoré zaujímavé a hodnotné exponáty z ich zbierok. Je možné takéto kultúrne objekty digitalizovať? Čo je na to potrebné zaobstarať a preukázať?

 

V prípade, ak žiadateľ plánuje vykonávať aktivity digitalizácie vo vzťahu k takým kultúrnym objektom, ktoré nevlastní, resp. k ním nemá právo správy, prípadne iný právny vzťah, ktorý ho oprávňuje priamo vykonávať úkony spojené s potrebami projektu, je možné ich zaradiť do indikatívneho digitalizačného plánu projektu. Vzhľadom na to, že garancia naplnenia hodnôt merateľných ukazovateľov, ktorých minimálna výška je stanovená v podmienkach výzvy je na žiadateľovi (počas realizácie projektu na prijímateľovi) je potrebné už pri predložení žiadosti preukázať, akým spôsobom plánuje žiadateľ zabezpečiť naplnenie tohto záväzku vo vzťahu k digitalizácii objektov tretích subjektov. Rovnako dôležité z tohto pohľadu je aj oprávnenie žiadateľa následne zabezpečiť povinné zverejnenie takto zdigitalizovaných objektov. Preto je potrebné, aby vo vzťahu k takýmto kultúrnym objektom žiadateľ preukázal oprávnenie, na základe ktorého bude dané kultúrne objekty digitalizovať, zverejňovať, prípadne nakladať s nim tak, ako to vyžaduje jeho projekt, vrátane zohľadnenia nárokov a potrieb počas udržateľnosti projektu. Takýmto spôsobom je napr. uzavretie zmluvného vzťahu s tretím subjektom, ktorý dané kultúrne objekty vlastní alebo ich má v správe, kde bude upravené oprávnenie žiadateľa na digitalizáciu takýchto objektov a súvisiace úkony, ktoré sú potrebné pre naplnenie cieľov projektu. Uzavretie takéhoto zmluvného vzťahu následne žiadateľ preukáže v rámci predloženej žiadosti o NFP v rámci prílohy č. 16 žiadosti o NFP.

V súvislosti s digitalizáciou kultúrnych objektov, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe subjektu odlišného od žiadateľa upozorňujeme najmä na to, že rozsah zapojenia tretích subjektov nemôže napĺňať definíciu partnera podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (v rámci dopytovo-orientovanej výzvy sa princíp partnerstva neuplatňuje).

 

Aká je min. výška spolufinancovania, ak je prijímateľ príspevková organizácia obce, príspevková organizácia VÚC, rozpočtová organizácia obce alebo rozpočtová organizácia VÚC?

 

V súlade s ustanoveniami výzvy s kódom OPIS-2012/2.1/06-DP, kapitla 2.10.3, v spojení s konkrétnymi ustanoveniami Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-orientované projekty v rámci OPIS PO2 (časť 6.1 Výška NFP, str. 51) platí, ak je prijímateľom organizácia štátnej správy, oprávnené výdavky sa uhrádzajú vo výške 100 % z celkových oprávnených výdavkov a v prípade, ak nie je prijímateľom organizácia štátnej správy, oprávnené výdavky sa uhrádzajú vo výške max. 95 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom spolufinancovanie prijímateľa je v tomto prípade min. 5 %.

 

Takže v prípade, ak je prijímateľ príspevkovou organizáciou obce, príspevkovou organizáciou VÚC, rozpočtovou organizáciou obce alebo rozpočtovou organizáciou VÚC oprávnené výdavky sa uhrádzajú vo výške min. 95,0 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom príspevok z ERDF je stanovený vo výške max. 75,31 %, príspevok zo štátneho rozpočtu je 8,29 %, príspevok zo zdroja pro - rata je vo výške 11,40 % a príspevok z vlastných zdrojov prijímateľa, t.j. príspevkovej organizácie, obce resp. príspevkovej organizácie VÚC, resp. rozpočtovej organizácie obce, resp. rozpočtovej organizácie VÚC je min. 5%.

 

Uvedené podmienky vyplývajú aj zo Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, kde sú pre Vami uvádzané právne formy žiadateľa stanovené nasledovné pravidlá spolufinancovania:

 

Prijímateľ:

Iný subjekt verejnej správy

Zdroje EÚ

Národné verejné zdroje

Pro –rata

(hradená z prostriedkov ŠR)

Štátny rozpočet

Prijímateľ

max. 75,31 %

8,29 %

 

min. 5,00 %

11,40 %

 

Iný subjekt verejnej správy - verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 § 3 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, združenia právnických osôb z verejnej správy a verejné zdravotné poisťovne okrem obcí, vyšších územných celkov a organizácií štátnej správy.

 

Aký systém financovania môže zvoliť prijímateľ príspevková organizácia obce, príspevková organizácia VÚC, rozpočtová organizácia obce alebo rozpočtová organizácia VÚC?

 

Vyplácanie prijímateľa (okrem štátnej rozpočtovej organizácie) pri projektoch financovaných z ERDF sa môže realizovať systémom predfinancovania, systémom refundácie alebo kombináciou systému predfinancovania a refundácie. Uvedené platí aj pre prijímateľa, ktorým je príspevková organizácia obce, príspevková organizácia VÚC, rozpočtová organizácia obce alebo rozpočtová organizácia VÚC.

Uvedené podmienky vyplývajú aj z výzvy s kódom OPIS-2012/2.1/06-DP 2.10.3, v spojení s konkrétnymi ustanoveniami Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-orientované projekty v rámci OPIS PO2 (časť 6.4 Systém zálohových platieb pre štátne rozpočtové organizácie, str. 55) kde je uvedené, že systémom zálohových platieb je vyplácaný iba prijímateľ štátna rozpočtová organizácia.

Dobrý deň!

Chcem sa spýtať, či podpornú dokumentáciu k stanoveniu jednotkovej ceny musím predkladať ku každej položke rozpočtu projektu aj v prípade takých výdavkov ako sú napr. mzdy interných zamestnancov (kde sa nerobí prieskum trhu) alebo spotrebný materiál?


Podľa podmienok definovaných vo výzve sa podporná dokumentácia, ktorou je prieskum trhu (na predpísanom formulári), internetový prieskum, resp. uzavretá zmluva predkladá k takým výdavkom, ktorých výška bola stanovená na základe výsledkov z prieskumu trhu/internetového prieskumu alebo ktorá vyplýva z už existujúcej uzavretej zmluvy. Ak žiadateľ pri výdavku uvedie, že jeho výška, resp. jednotková cena bola určená niektorým z týchto troch spôsobov, musí povinne predložiť aj podpornú dokumentáciu špecifikovanú bližšie v Príručke pre žiadateľa.
Pri výdavkoch, kde bola výška určená iným spôsobom ako je prieskum trhu, internetový prieskum, resp. uzavretá zmluva, žiadateľ uvedie, ako postupoval pri určení výšky takýchto výdavkov, resp. jednotkovej ceny. Ide o prípad ako sú napr. mzdové náklady interných zamestnancov, kde sa výška jednotkovej ceny bude odvíjať napr. od tabuľkových platov v danej organizácii. Ďalej napr. pri spotrebnom materiáli rovnako žiadateľ uvádza spôsob výpočtu ako bola určená výška výdavkov, príp. jednotkovej ceny, napr. jednotkové ceny za ktoré organizácia tento spotrebný materiál bežne nakupuje v rámci vlastnej činnosti (kancelársky materiál a  pod.).
Pri odôvodnení určenia výšky výdavkov v komentári rozpočtu projektu platí, že pre účely odborného hodnotenia a posudzovania splnenia kritérií hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti musí žiadateľ čo možno najvýstižnejšie popísať a zdôvodniť spôsob určenia výšky výdavku.

Ako má vyzerať internetový prieskum v rámci podpornej dokumentácie k rozpočtu projektu? Ako mám konkrétne oslovovať jednotlivých dodávateľov, ktorí majú zverejnené ceny na svojich stránkach?

V prípade, ak bola jednotková cena v rozpočte projektu uvedená na základe cenovej ponuky potenciálneho dodávateľa vybratého prostredníctvom internetu a jednotkovú cenu tovaru/služby nemá potenciálny dodávateľ verejne prístupnú na internete, okrem uvedenia internetového zdroja formou linku na danú ponuku,  žiadateľ predloží aj oslovenie takého dodávateľa a jeho cenovú ponuku.

V prípade, ak daný tovar/služba má na internete udávanú konkrétnu jednotkovú cenu, je takáto verejne prístupná cenová ponuka považovaná za cenovú ponuku predloženú dodávateľom podľa podmienok výzvy a preto žiadateľ k takému výdavku priloží tri linky na ponuky daného tovaru/služby, z ktorých bude zrejmá jednotková cena vstupujúca do tvorby rozpočtu projektu.

 

Ako má žiadateľ postupovať v prípade, ak vecne príslušnému garantovi nepostačuje formát prílohy č. 16 Indikatívny digitalizačný plán projektu, ktorá je v kompetencií samotného žiadateľa, v súvislosti s kontrolou duplicity?

V prípade ak žiadateľ predkladá vecne príslušnému garantovi prílohu č. 16 Indikatívny digitalizačný plán projektu na posúdenie, či realizáciou uvedeného projektu dôjde/nedôjde k duplicitnej digitalizácii objektov a vecne príslušný garant si dodatočne vyžiada ďalšie relevantné informácie k tomu, aby bolo možné sa z pozície odborného garanta vyjadriť k predmetnej duplicite, žiadateľ vecne príslušnému garantovi doloží požadované informácie. SORK pre OPIS nestanovil predpísaný formulár prílohy č. 16 Indikatívny digitalizačný plán projektu, nakoľko do procesu digitalizácie môžu vstupovať knižné – archívne dokumenty, múzejné objekty, galerijné objekty, pamiatkový fond ako aj audiovízia. V zásade by mal uvedený plán obsahovať indikatívny zoznam objektov pre digitalizáciu, ktoré sa plánujú digitalizovať v rámci projektu. Mal by byť rozdelený podľa druhov objektov a určitej bližšej špecifikácie objektov (rok vzniku, spôsob digitalizácie, veľkosť objektu a pod.). Z obsahu musí byť rovnako zrejmý počet objektov, ktoré plánuje žiadateľ zdigitalizovať, pričom uvedený údaj musí korešpondovať deklarovaným hodnotám merateľných ukazovateľov v žiadosti o NFP a ďalších povinných prílohách. Je to však individuálne a najvhodnejšie rozdelenie si stanoví žiadateľ. Zároveň je potrebné indikatívny digitalizačný plán, ako je uvedené vyššie, prispôsobiť požiadavkám vecne príslušného odborného garanta, ktorému sa zasiela na posúdenie duplicity.

Otázky k národným projektom PO2 OPIS

Sú oprávnené mzdové výdavky zamestnanca, ktoré súvisia s prípravou realizácie projektu?

 

Mzdový výdavok na zamestnanca vykonávajúceho činnosti súvisiace s prípravou realizácie projektu sa priraďuje k aktivite, na ktorú sa vecne vzťahuje.

Činnosti spojené napr. s prípravou žiadosti o NFP, prípravou verejného obstarávania  a pod., patria pod podpornú aktivitu Riadenie projektu (t.j. nepriame výdavky).

Činnosti spojené s prípravou hlavnej aktivity, napr.: Podporné prípravy na digitalizáciu (t.j. priame výdavky napr. mzdový výdavok zamestnanca, ktorý aktualizuje digitalizačný plán v informačnom systéme) patria k hlavnej aktivite projektu a sú zahrnuté do časového harmonogramu realizácie aktivít projektu.

Činnosti vo vzťahu k aktivitám projektu môžu byť vykonávané aj pred platnosťou a účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, resp. pred podaním žiadosti o NFP.

 

Aký dátum resp. deň sa považuje za fyzický začiatok realizácie aktivít projektu?        

           

           

Aktivita projektu sa považuje za začatú v deň, kedy došlo k začatiu jej fyzickej realizácie, nie v deň vzniku prvého výdavku spojeného s realizáciou danej aktivity. Dátum začiatku realizácie aktivity musí byť prijímateľom preukázateľný dokladom zodpovedajúcim charakteru aktivity (napr. zápisnicou z pracovného stretnutia, záznamom v stavebnom denníku a pod.). V uvedenom prípade je potrebné stanoviť začiatok realizácie aktivity v žiadosti o NFP a následne v zmluve o poskytnutí NFP odo dňa, kedy došlo k začatiu fyzickej realizácie aktivity.

 

Ak je zamestnanec zamestnaný pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP aký je jeho dopad na merateľné ukazovatele projektu?

 

         Pracovná pozícia na zamestnanca, ktorému mzdový výdavok vznikne pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP sa započítava do merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

  • musí ísť o pracovné miesto, ktoré vzniklo ako následok realizovaného projektu;
  • vznik pracovného miesta je možné zarátať do indikátora v prípade, ak je vo väzbe na hlavnú aktivitu projektu, nie podpornú (t.j. nezaratáva sa napr. miesto projektového manažéra zaradeného na výkon činností v rámci podpornej aktivity Riadenie projektu);
  • nakoľko ide o merateľný ukazovateľ dopadu, jeho hodnoty sa vykazujú až po ukončení realizácie aktivít projektu v rámci následných monitorovacích správ projektu (t.j. pracovné miesto musí byť obsadené a udržané aj v čase po ukončení projektu, bez ohľadu na dobu, kedy bolo vytvorené). 

         Žiadateľ je zároveň povinný postupovať v súlade s Metodickým výkladom CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.2 zo dňa 27. augusta 2010, ktorý definuje vytvorené pracovné miesto a na základe tejto definície bude následne posudzované aj v rámci Monitorovacích správ projektu. 

 

Je možné zahrnúť do projektu už zdigitalizované kultúrne objekty pred začiatkom realizácie projektu?

 

Kultúrne objekty zdigitalizované pred začiatkom realizácie projektu nie je možné zahrnúť do projektu.

Digitalizácia kultúrnych objektov sa vykonáva počas stanoveného časového rámca realizácie aktivít projektu, pričom tento môže zahŕňať aj obdobie pred platnosťou a účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, resp. pred podaním žiadosti o NFP.

Výdavky vzniknuté v súvislosti s digitalizáciou kultúrnych objektov patria k príslušným hlavným aktivitám.

Znamená to, že dátum začiatku realizácie aktivít projektu môže byť pred podaním žiadosti o NFP, a to v časovom rozmedzí od 01.01.2010 do 31.12.2015, ktoré je definované ako celkové obdobie oprávnenosti výdavkov v písomnom vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty prioritnej osi 2 OPIS. 

 

Ak je pracovník zamestnaný na plný pracovný úväzok, je možné s ním uzavrieť ešte dohodu o pracovnej činnosti (ak by v pracovnom čase ako interný zamestnanec pracoval na svojej bežnej pracovnej náplni, a v ostatnom čase by v rámci dohody pracoval na projekte)? Je limitovaná hodinová sadzba (maximálna hodinová mzda), ak áno, ako? Koľko hodín denne a koľko do týždňa môže pracovník maximálne vykázať?

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZP“) je možné uzavrieť so zamestnancom, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený trvalý pracovný pomer, dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru na činnosti, ktoré potrebuje zabezpečiť týmto zamestnancom a nie sú súčasťou jeho pracovnej náplne v súlade s pracovnou zmluvou. Druh dohody je závislý od charakteru požadovanej práce, ktorá sa má vykonať, pričom základná charakteristika je uvedená v § 223 ZP. Následné ustanovenia upravujú jednotlivé typy dohôd a upravujú i prípustný rozsah práce, ktorú môže zamestnanec na základe dohody maximálne vykonávať (§226 ods. 1, § 227 ods. 2, § 228a ods. 1).

Hodinová sadzba je limitovaná výškou obvyklou v danom mieste a čase a zároveň musí spĺňať zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

 

Čo sa chápe pod pojmom „objekt“ vo vymedzení merateľných ukazovateľov („Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov“, „Počet objektov, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti“)?

 

Pod pojmom „objekt“ sa myslí stavba, miestnosť, priestor ktorý je vybudovaný alebo inovovaný pre účely projektu. Uvedená definícia pojmu ,,objekt“ sa vzťahuje konkrétne na vyššie uvedené indikátory.

 

Znamená cieľová hodnota pre dosiahnutie indikátorov ako hodnota pre rok 2013, (uvedená v programovom manuáli ver. 6.1 na str. 18) to, že daný cieľový stav je nutné dosiahnuť už v roku 2013?  

 

Merateľné ukazovatele uvedené v Programovom manuáli sú merateľnými ukazovateľmi na úrovni prioritnej osi. Žiadateľ si vyberá merateľné ukazovatele v súlade s podmienkami písomného vyzvania a plánovanú hodnotu zadáva v súlade s časovým harmonogramom projektu, reálnosťou dosiahnutia tejto hodnoty a časovou oprávnenosťou dĺžky realizácie projektu, resp. programového obdobia.

 

Príloha „Opis projektu“ – Kolónka „Umiestnenie projektu (NUTS III):“ – čo sa sem vypĺňa v prípade keď máme partnerov z iných VÚC, výkone aktivít v bratislavskom kraji, ale dopadom pre celé územie SR?

 

Žiadateľ vyplní podľa časti 8 formuláru žiadosti o NFP – miesto realizácie projektu. Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vypĺňa vždy, nižšie úrovne sa vypĺňajú ak sú jednoznačne určiteľné. Samotná existencia partnerov z niektorého VÚC neznamená, že automaticky ide o miesto realizácie projektu. Dopad na celé územie Slovenska je potrebné posúdiť v intenciách vyššie uvedenej definície a na jej základe zohľadniť uvedenie miesta realizácie projektu. Dopad na celé územie SR môže ale nemusí automaticky znamenať lokalizáciu v rámci celej SR .

 

Príloha „Opis projektu“ – Aký je rozdiel medzi popisom v kapitole A3 a A4? Ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok špecifických cieľov projektu, by mali byť totožné alebo nie?

Konkrétny cieľ projektu musí byť nadefinovaný tak, že musí byť zrejmé, že ním dôjde k naplneniu cieľov OP vo väzbe na príslušný cieľ danej prioritnej osi/operačného cieľa. Špecifické ciele znamenajú jednotlivé čiastkové ciele a úlohy, ktorými dôjde k naplneniu cieľa projektu. Každý špecifický cieľ projektu musí byť jednoznačne identifikovateľný väzbou na príslušnú zvolenú aktivitu opatrenia. Dané časti Opisu projektu vychádzajú a musia byť v súlade s údajmi v tabuľke č. 9 formuláru žiadosti o NFP.

 

Dopadové ukazovatele: Príloha „Opis projektu“, kap. B2 – Ukazovatele – Rok v stĺpci plánovaných hodnôt je pre všetky dopadové ukazovatele koniec obdobia udržateľnosti (cca r. 2020)?

 

Naplnenie ukazovateľov výsledku projektu je viazané na realizáciu konkrétnych aktivít projektu. Naplnenie ukazovateľov dopadu je viazané na dlhodobejšie výsledky, ktorých efekt je možné očakávať po realizácii projektu, najdlhšie však v rámci obdobia udržateľnosti, kde ich naplnenie musí byť overiteľné a preukázané v rámci monitorovania projektu (t.j. maximálne 5 rokov od ukončenia realizácie projektu) V prípade, ak sa efekt realizácie aktivít projektu prejaví skôr v podobe naplnenia dopadových ukazovateľov, je možné plánovanú hodnotu vykázať v rámci skoršieho obdobia a tomu prispôsobiť i zodpovedajúci rok realizácie prípadne udržateľnosti projektu.

 

Z vety v písomnom vyzvaní - „V prípade, že partneri budú mať finančnú účasť na projekte, je potrebné, aby predložili rovnaké prílohy ako žiadateľ. V opačnom prípade partneri predkladajú iba prílohy 4 a 5." explicitne vyplýva, že partner predkladá aj Opis projektu, rozpočet, zmluvu o partnerstve, atď. – keďže aj to sú prílohy, ktoré predkladá žiadateľ, a teda aj partner? Alebo len  prílohy špecifické pre partnera?

 

Rozpočet partnera, opis projektu ako aj zmluva o partnerstve sú súčasťou príloh žiadosti o NFP, ktorú predkladá žiadateľ. V rámci vyššie uvedených príloh sa v prípade existencie partnerstva v projekte predkladajú informácie týkajúce sa projektu ako celku ako aj hlavného partnera (žiadateľa) a partnera/-ov projektu (napr. súhrnný rozpočet za projekt, rozpočet žiadateľa, rozpočet partnera, opis projektu – uvedenie komentára k rozpočtu partnera, popis zapojenia partnera do realizácie projektu a pod.) Uvedená povinnosť dokladovania rovnakých príloh pre partnera ako pre žiadateľa sa vzťahuje na prílohy týkajúce sa postavenia daného subjektu ako právnickej osoby (povinnosť nemať nedoplatky na sociálnom poistení, povinnosť mať vysporiadané finančné vzťahy zo štátnym rozpočtom a pod.), nevzťahuje sa na prílohy týkajúce sa projektu ako celku, nakoľko ten sa predkladá jeden a na ňom budú participovať žiadateľ a partneri spolu.

 

Je možná zmena partnera po podaní žiadosti o NFP a  v priebehu implementácie projektu?

 

Zmena partnera projektu po podaní žiadosti o NFP sa môže vykonať v prípade, že žiadateľ stiahne žiadosť o NFP podanú pred uplynutím konečného termínu na predkladanie žiadosti o NFP, ktorý je definovaný v písomnom vyzvaní a stihne do konečného termínu podať novú žiadosť o NFP (s novým partnerom). V rámci procesu schvaľovania žiadosti o NFP má žiadateľ v súlade so zákonom o pomoci a podpore (z. č. 528/2008 Z.z. v platnom znení) už len možnosť vziať žiadosť o NFP späť. V tomto prípade už nie je možné opraviť predloženú žiadosť o NFP zmenou partnera, resp. predloženie novej žiadosti o poskytnutie NFP.

 

Po podpise zmluvy sa žiadateľ resp. prijímateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy, ktorej predmetom je schválená žiadosť o poskytnutie NFP. Zmena zmluvy je možná na základe dohody oboch zmluvných strán.  Prijímateľ je povinný oznámiť SORO všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to bezodkladne od ich vzniku. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP písomne formou Žiadosti o zmenu zmluvy, a to pred nastaním skutočností, ktoré by znamenali porušenie podmienok zmluvy. V prípade zmeny partnera SORO posudzuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci deklarovaných v písomnom vyzvaní, t. z. či uvedenou zmenou partnera nedôjde k podstatnej zmene projektu a zároveň, či nový navrhovaný partner spĺňa podmienky poskytnutia pomoci, ktoré sú pre tento subjekt záväzné.   

 

Pracovníci, ktorí pracujú na projekte na čiastočný pracovný úväzok (napr. 20%, 30%, 50%) musia vykázať činnosť zodpovedajúcu časovému objemu ich úväzku. Keďže zamestnanci, ktorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok často pracujú nárazovo otázka znie či je možné presúvať medzi jednotlivými mesiacmi prečerpané resp. nedočerpané hodiny príp. či je možné vyčerpať časový objem úväzku pracovníka napr. v priebehu 1-2 týždňov s tým, že po zvyšok mesiaca by nevykonával už žiadnu činnosť na projekte alebo je potrebné tieto činnosti rovnomerne rozdeliť medzi jednotlivé dni?

 

Ak sa do rozpočtu projektu vyčísli celkový počet hodín pracovníka NA PROJEKT, tak v rámci pracovných výkazov sa môže hýbať s počtom odpracovaných hodín (napr. jeden mesiac pracovník odpracuje 5 hodín, druhý mesiac 40 hodín - avšak za podmienky, aby neporušil zákonník prace - stanovený maximálny možný počet hodín odpracovaných denne/mesačne). Uvedenej skutočnosti musí zodpovedať i zadefinovanie pracovnej činnosti v pracovnej zmluve (t.j. musí byť uvedená iba všeobecná pracovná náplň spočívajúca v čiastočnej práci na projekte, resp. zadefinovaný celkovo rozsah práce na projekte počas celej doby, nie v delení na jednotlivé mesiace).

 

Ak sa do rozpočtu projektu vyčísli celkový počet hodín na projekte špecifikovaný NA MESIAC, tak sa v pracovných výkazoch nemôže prekročiť počet hodín stanovených na mesiac. Napr. pracovník si môže všetky hodiny za mesiac odpracovať v priebehu 4 dní (avšak za podmienky, aby neporušil zákonník prace - stanovený maximálny možný počet hodín odpracovaných denne/mesačne) a zvyšné dni v pracovnom výkaze budú nulové. V rámci mesiacov nie je možné presúvať počty hodín. Uvedené zodpovedá situácii, ak je v pracovnej zmluve resp. v dohode zadefinovaný striktne rozsah práce na projekte na počet hodín v mesiaci.

 Pri mzdových výdavkoch sa v rozpočte projektu uvádza merná jednotka „OSOBOHODINA“.

Formulár pracovného výkazu a metodika na jeho vypracovanie sú uvedené na internetovej stránke: http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/d0/bf/d0bf069851eb46218389a3e160d606e3/pracovny_vykaz_po2_opis.xls

  

V prípade, že projekt bude prispievať k napĺňaniu HP MRK, aký ukazovateľ výsledku je potrebné zvoliť? Príručka ponúka len ukazovateľ dopadu, to však v systéme ITMS neprejde – vyžaduje sa zadanie aspoň jedného výsledkového ukazovateľa.

 

V systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity nie je OPIS identifikovaný ako relevantný k napĺňaniu cieľov HP MRK, avšak počíta sa s možnosťou, že špecifické projekty môžu nepriamo prispievať k napĺňaniu tejto horizontálnej priority (uvedené aj v Príručke pre žiadateľa o NFP na národný projekt v rámci OPIS PO2, str. 60). Z tohto dôvodu nie je možné v rámci prioritnej osi 2 OPIS identifikovať príspevok projektu k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority MRK a teda nie je možné zvoliť si ukazovateľ výsledku za danú horizontálnu prioritu. Ak bude mať ale projekt nepriamy vplyv na horizontálnu prioritu MRK, žiadateľ si vyberie ukazovateľ dopadu "Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu". Daný ukazovateľ je však potrebné vybrať si v rámci projektových ukazovateľov tzn. v časti 12 formuláru žiadosti o NFP a v časti 15c. uviesť nie na príspevok k HP MRK. Spôsob nepriameho príspevku a dopad na danú záujmovú skupinu obyvateľov žiadateľ popíše v rámci popisu projektu v tabuľke č. 10 formulára žiadosti o NFP.

Je v rámci rozpočtu pri realizácii stavebných objektov oprávnená rezerva na nepredvídané stavebné práce?Je v rámci projektu oprávnený technický dozor investora a inžinierska činnosť ?

Rozpočet projektu v rámci predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok musí byť presný, prehľadný a zrozumiteľný. Jednotlivé výdavky rozpočtu je žiadateľ povinný zatriediť do skupín oprávnených výdavkov podľa priloženého číselníka výdavkov - príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa. Rezerva na stavebné práce nie je oprávneným výdavkom.

 

Vzhľadom na krátky čas na prípravu projektovej dokumentácie – s ohľadom na potrebu obstarania projektanta - v rámci predloženej žiadosti o NFP bude predložený rozpočet stavebnej časti projektu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Následne, po podaní žiadosti o NFP bude dopracovaná projektová dokumentácia v stupni – realizačný projekt. V prípade, ak vzniknú rozdiely, t.j. položky naviac oproti predloženému rozpočtu, budú môcť byť tieto oprávnené?

Oprávnenosť výdavkov sa posudzuje podľa predloženej žiadosti o NFP. Ak sa v rámci realizácie projektu niektoré stavebné položky navýšia oproti pôvodnému rozpočtu predloženého v rámci žiadosti o NFP, tak tieto výdavky nebudú oprávnené. Suma jednotlivých stavebných položiek v rámci schválenej žiadosti o NFP je maximálna (aj keď je to len predbežný rozpočet), z čoho vyplýva, že ak sa pri realizačnom projekte niektoré položky navýšia, tento rozdiel je pre SORO neoprávneným výdavkom, ktorý znáša prijímateľ. 

 

 

Činnosti technického dozoru investora sú činnosťami stavebného dozoru, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe získanej osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. svoju činnosť stavebný dozor môže vykonávať po získaní osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na výkon činnosti stavebného dozoru a na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovil používa odtlačok svojej pečiatky, ktorú získava spolu s osvedčením. V prípade, že budete činnosti realizovať prostredníctvom technického dozoru investora bez príslušnej odbornej spôsobilosti, budú tieto výdavky považované za neoprávnené.

V rámci realizácie stavebných činností na projekte je oprávneným výdavkom stavebný dozor.

Inžinierska činnosť nie je oprávneným výdavkom v rámci OPIS PO2.