Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Dôležité skratky

APTP - Aktívna politika trhu práce
APVV - Agentúra pre výskum a vývoj
ATO SR - Asociácia telekomunikačných operátorov Slovenskej republiky
Atribút -  Atribúty sú aktuálne hodnoty, priradené k jednotlivým entitám.
CEDVU - Centrálna evidencia diel výtvarného umenia
CEMUZ - Centrálna evidencia múzejných zbierkových predmetov
CO - Certifikačný orgán
CR - Cestovný ruch
CR SR - Colné riaditeľstvo SR
DR SR - Daňové riaditeľstvo SR
EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ECDL - European Computer Driving Licence
e-formulár - Oficiálny elektronický formulár, ktorý je možné vyplniť priamo na web stránke
e-Goverment - Súhrn aktivít a nástrojov, prostredníctvom ktorých sú IKT úplne alebo čiastočne integrované do nosných funkcií verejnej správy. Znamená elektronické vládnutie (spravovanie), t.j. on-line aplikáciu IKT v procesoch výkonu správy. V praxi to znamená využívanie on-line e-komunikácie: v rámci inštitúcií VS – G2E (government to employee), medzi inštitúciami VS navzájom – G2G (government to government), medzi VS a verejnosťou – G2P (government to public).
EIB  - Európska investičná banka
EIF - Európsky investičný fond
EK - Európska komisia
Entita - Pod entitami sa rozumejú reálne alebo abstraktné objekty záujmu pre daný segment
podnikových úloh
ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF - Európsky sociálny fond
e-služby - Plne elektronizované spracovanie verejnej služby.
e-tlačivo - Oficiálne tlačivo v elektronickej podobe, ktoré je možné stiahnuť a vytlačiť, resp. vyplniť do neho údaje v textovom editore.
-  Európska únia
G2P - Government to public, služba verejnej správy poskytovaná občanom
G2G - Government to government, služba verejnej správy poskytovaná verejnej správe
G2B – Government to business, služba verejnej správy poskytovaná podnikateľom
B2B - Business to business, služby, trhové služby poskytované podnikateľom
B2C - Business to consumer, trhové služby poskytované občanom
HDP - Hrubý domáci produkt
HO - Hrubý obrat
IKT - Informačno-komunikačné technológie. Zahŕňajú informačné systémy, technológie, ostatné systémy (periférne zariadenia), prevádzku a pripojenia do sietí, ktoré sú určené k napĺňaniu informačných procesov a komunikačných funkcií.
Informatizácia spoločnosti - Koncepčne riadený proces smerujúci k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného IKT vo všetkých relevantných oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života.
Internetizácia - Vyjadrená ako penetrácia internetu v domácnostiach a podnikoch.
Interoperabilita - Schopnosť informačných a komunikačných systémov vymieňať a spoločne používať údaje a informácie.
IS - Informačný systém. Je to systém s ľudským, technickým a aplikačným komponentom, ktorý ziskava, skladuje, spracováva, poskytuje a transferuje informácie.
ISVS - Informačne systémy verejnej správy
ITAS - IT Asociácia Slovenska
ITMS - Informačný monitorovací systém
JPD - Jednotný programový dokument
KF - Kohézny fond
KIS3G - Knižničný informačný systém 3. generácie
MDPT SR - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií SR
MH SR - Ministerstvo hospodárstva SR
MK SR - Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti SR
MSP - Malé a stredné podniky
MŠ SR - Ministerstvo školstva SR
MV -  Monitorovací výbor
MV SR - Ministerstvo vnútra SR
MVO - Mimovládne organizácie
MVRR SR - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva SR
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia SR
NBÚ - Národný bezpečnostný úrad SR

NFP - Nenávratný finančný príspevok
NSRR SR - Národný strategický referenčný rámec SR
NUTS - Nomenklatúrna štatistická územná jednotka
OA - Orgán auditu
OEZ - Obnoviteľné energetické zdroje
On-line - Priamo na internete (resp. pripojenie priamo do internetu)
OPIS – Operačný program Informatizácia spoločnosti
OP KaHR - Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP VaV - Operačný program výskum a vývoj
OP ZE - Operačný program Znalostná ekonomika
OP ZaSI - Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Open standard - Verejne dostupná špecifikácia, ktorá slúži na dosiahnutie špecifických úloh. Keďže sú tieto špecifikácie verejne dostupné, umožňujú zvyšovať kompatibilitu medzi rôznymi
hardvérovými a softvérovými komponentmi z dôvodu verejnej dostupnosti technického knowhow.
PFI – Pamäťové a fondové inštitúcie
PJ - Platobná jednotka
Poskytovateľ - Organizačná zložka verejnej správy, ktorá poskytuje službu.
PPP – Verejno-súkromné partnerstvo (Public private partnership)
Prijímateľ služby - Občan alebo podnikateľ, ktorý je priamym používateľom danej služby.
Prijímateľ služieb verejnej správy - Koncový spotrebiteľ služieb verejnej správy (občan, podnikateľ alebo nezisková organizácia)
Proces - Súbor navzájom na seba nadväzujúcich činností, ktoré postupujú od jedného oddelenia k druhému s cieľom vybavenia (spracovania) verejnej služby pre občana alebo podnikateľa.
PZI - Priame zahraničné investície
RO - Riadiaci orgán
SAEC - Slovenská asociácia pre elektronický obchod
SAV - Slovenská akadémia vied
SEA - Strategické environmentálne hodnotenie
SOCO - Sprostredkovateľský orgán pod certifikačným orgánom
SOP PS - Sektorový operačný program Priemysel a služby
SORO - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
ŠF - Štrukturálne fondy

ŠU SR - Štatistický úrad SR
TU SR - Telekomunikačný úrad SR
TUR - Trvalo udržateľný rozvoj
UMOS - Únia miest a obcí Slovenska
UOŠS - Ústredné orgány štátnej správy
UPŠS SR - Úrad pre štátnu službu SR
ÚV SR - Úrad vlády SR
VS - Verejný sektor
VÚC - Vyšší územný celok
ZMOS - Združenie miest a obci Slovenska

ŽoNFP - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok