Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Výzvy / Písomné vyzvania

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov "Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií", kód OPIS-2012/2.1/06-DP - Výzva ukončená

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Harmonizácia informačných systémov" - Písomné vyzvanie ukončené